Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch và báo cáo cải cách hành chính hàng năm

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan  
Hướng dẫn xây dựng  kế hoạch và báo cáo cải cách hành chính hàng năm
Căn cứ Công văn số 725/BNV-CCHC ngày 01 tháng 3 năm 2012 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) và báo cáo cải cách hành chính hàng năm, để thống nhất thời gian, nội dung thực hiện công tác xây dựng kế hoạch, chế độ báo cáo CCHC của các sở, cơ quan ngang sở, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (sau đây gọi chung là các cơ quan, đơn vị), tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh công tác tổng hợp trên phạm vi toàn tỉnh, căn cứ Quyết định số 42/2017/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Bổ sung, bãi bỏ một số quy định về kiểm soát thủ tục hành chính trong một số Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam, Sở Nội vụ hướng dẫn xây dựng kế hoạch CCHC và báo cáo công tác CCHC hàng năm (có các Đề cương Kế hoạch, Báo cáo và Phụ lục kèm theo) như sau:

 

 I. Kế hoạch cải cách hành chính năm

- Căn cứ các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên về CCHC, chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế, các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch CCHC hàng năm với các nhiệm vụ cụ thể về: Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Cải cách tài chính công và Hiện đại hóa hành chính. Các nhiệm vụ này gắn với trách nhiệm tổ chức thực hiện của từng cơ quan, đơn vị trực thuộc; kết quả đầu ra cụ thể và bố trí nguồn kinh phí cần thiết để thực hiện.

- Nguồn kinh phí để thực hiện kế hoạch CCHC của các cơ quan, đơn vị  lấy từ nguồn ngân sách nhà nước cấp cho các các cơ quan, đơn vị, các nguồn kinh phí hợp pháp ngoài ngân sách. Các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch và lập dự toán ngân sách chi tiết cho các nhiệm vụ CCHC kèm theo gửi Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính theo quy định để thẩm định và tổng hợp chung trong dự toán ngân sách nhà nước của các cơ quan, đơn vị. Việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm công tác CCHC thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, Sở Tài chính.

- Căn cứ dự toán ngân sách được phê duyệt, các cơ quan, đơn vị ban hành kế hoạch CCHC và gửi Sở Nội vụ trước ngày 31/12 hàng năm.

- Ngoài việc xây dựng kế hoạch thực hiện tại cơ quan, đơn vị, đề nghị các đơn vị: Sở Tư pháp, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài Chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, có trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác CCHC hàng năm trên các lĩnh vực được giao chủ trì, cụ thể:

+ Sở Tư pháp: Cải cách thể chế; Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh;

+ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh : Cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát và đơn giản hóa thủ tục hành chính, tiếp nhận và xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính; Tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông;

+ Sở Nội vụ: Cải cách tổ chức bộ máy; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;

+ Sở Tài chính: Cải cách tài chính công;

+ Sở Thông tin và Truyền thông: Thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính nhà nước;

+ Sở Khoa học và Công nghệ: Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước theo quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 05 tháng 3 năm 2014 Về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

II. Báo cáo cải cách hành chính

- Báo cáo CCHC của các cơ quan, đơn vị phải bám sát tình hình triển khai kế hoạch CCHC năm, nội dung báo cáo phải đầy đủ theo hướng dẫn.

- Trên cơ sở Đề cương Báo cáo CCHC năm do Sở Nội vụ hướng dẫn và thực tế tình hình triển khai thực hiện kế hoạch CCHC, các cơ quan, đơn vị  xây dựng báo cáo CCHC quý I,  6 tháng và quý III gửi Sở Nội vụ theo quy định. Việc báo cáo đột xuất về CCHC sẽ được thực hiện theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Thời gian gửi báo cáo CCHC về Sở Nội vụ: Báo cáo quý I,  6 tháng và quý III  gửi trước ngày 05 tháng 3, tháng 6 và tháng 9 hàng năm; Báo cáo năm gửi trước ngày 25 tháng 11 hàng năm.

- Ngoài việc báo cáo kết quả thực hiện CCHC tại cơ quan, đơn vị, các đơn vị:  Sở Tư pháp, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,  Sở Nội vụ, Sở Tài Chính, Sở Thông tin và Truyền thông,  Sở Khoa học và Công nghệ, báo cáo kết quả thực hiện công tác CCHC của tỉnh theo ngành, lĩnh vực được Ủy ban nhân dân tỉnh phân công phụ trách đã nêu tại Mục I của hướng dẫn này.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm hướng dẫn việc lập kế hoạch, xây dựng báo cáo  và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn.

Việc thực hiện nghiêm túc công tác lập kế hoạch và báo cáo CCHC theo đúng tiến độ quy định và nội dung hướng dẫn được xem là một trong những tiêu chí để thực hiện Chỉ số đánh giá, xếp hạng công tác CCHC của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong từng năm.

Trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc xây dựng kế hoạch, chế độ báo cáo CCHC theo đúng tiến độ và chất lượng nội dung theo hướng dẫn (các cơ quan, đơn vị có thể tải bản mềm các văn bản, phụ lục đính kèm công văn này tại cổng thông tin của Sở Nội vụ). Văn bản này thay thế Công văn số 313/SNV-CCHC  ngày 19 tháng 5 năm 2017 của Sở Nội vụ về hướng dẫn xây dựng kế hoạch và báo cáo cải cách hành chính hàng năm.

Trong quá trình thực hiện, có những vấn đề vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị liên hệ trực tiếp phòng Cải cách hành chính - Sở Nội vụ để được hướng dẫn./.