Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự án Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2008 - 2010

Dự án Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2008 - 2010

 

1. Tên dự án: Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2008 - 2010.

2. Mục tiêu chính: Nhằm xây dựng một chính quyền hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, dân chủ, công khai và minh bạch, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn; hướng tới chính phủ điện tử, phải thúc đẩy, gắn liền với quá trình cải cách hành chính tại Hà Nam.

3. Địa điểm đầu tư: Các cơ quan quản lý nhà nước tỉnh Hà Nam.

4. Lĩnh vực chuyên môn: Công nghệ thông tin.

5. Thời gian thực hiện: 2008 - 2010.

6. Tổng mức đầu tư: 13.929.957.250 đồng.

7. Nguồn vốn đầu tư: NSNN.

8. Tình trạng dự án: Đã triển khai xong.

 Xem chi tiết thông tin dự án tại Kế hoạch số 1326/KH-UBND ngày 24/9/2010 của UBND tỉnh v/v Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Hà Nam giai đoạn 2011 - 2015.