Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự án Tu bổ, tôn tạo di tích cụm đình chùa Đồng Du Trung, xã Đồng Du, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam

Dự án Tu bổ, tôn tạo di tích cụm đình chùa Đồng Du Trung, xã Đồng Du, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam

1. Tên dự án: Tu bổ, tôn tạo di tích cụm đình chùa Đồng Du Trung, xã Đồng Du, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam

2. Chủ đầu tư: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

3. Tổng mức đầu tư: 10.694.290.000 đồng

4. Nguồn vốn đầu tư: Vốn CTMTQG về văn hóa

Xem thông tin dự án tại Quyết định số 810/QĐ-UBND ngày 11/8/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành Dự án: Tu bổ, tôn tạo di tích cụm đình chùa Đồng Du Trung, xã Đồng Du, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.