Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự án đường giao thông khu Trung tâm Di tích lịch sử văn hoá tâm linh Đền Trần Thương

Dự án đường giao thông khu Trung tâm Di tích lịch sử văn hoá tâm linh Đền Trần Thương

1. Tên dự án: Đường giao thông khu Trung tâm Di tích lịch sử văn hoá tâm linh Đền Trần Thương
2. Chủ đầu tư: UBND huyện Lý Nhân
3. Mục tiêu chính: Giảm tải cho tuyến đê sông hồng, hoàn thiện mạng lưới giao thông trong vung, tạo điều kiện phát triển kinh tế của địa phương và việc thăm viếng đề Trần Thương của nhân dân
4. Địa điểm đầu tư: Xã Nhân đạo, huyện Lý Nhân
5. Lĩnh vực chuyên môn: Công trình Giao thông
6. Loại dự án: Đầu tư xây dựng cơ bản hạ tầng kỹ thuật
7. Thời gian thực hiện: 2009-2015
8. Tổng mức đầu tư (kinh phí dự án): 970.443,377 triệu đồng
9. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách trung ương và nguồn vốn khác
10. Tình trạng dự án: Đang triển khai