Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh mục đầu tư xây dựng nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2014

Thông tin dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công  
Danh mục đầu tư xây dựng nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2014
Theo Quyết định số 1468/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh Hà Nam

 Quyết định số 1468/QĐ-UBND, ngày 12 tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh Hà Nam về việc Giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2014

Xem nội dung

Văn phòng