Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công văn số 465/SNV, ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Sở Nội vụ Hà Nam

Ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo văn bản Dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý  
Công văn số 465/SNV, ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Sở Nội vụ Hà Nam
Góp ý kiến dự thảo Công văn chỉ đạo của UBND tỉnh về thực hiện NQ 10/2013/NQ-HĐND; QĐ 97/2013/QĐ-UBND đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; ở thôn; tổ dân phố
Phòng Xây dựng chính quyền