Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố Kế hoạch kiểm tra tại UBND huyện Kim Bảng, UBND huyện Bình Lục, UBND huyện Lý Nhân.

Tuyên truyền phổ biến Lĩnh vực Thanh tra  
Công bố Kế hoạch  kiểm  tra tại UBND huyện Kim Bảng, UBND huyện Bình Lục, UBND huyện Lý Nhân.
Thực hiện Kế hoạch số 42/KH-SNV ngày 06/3/2017 của Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam về việc kiểm tra, hướng dẫn công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng và tôn giáo; tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện.

 

 Ngày 27 – 31/3/2017 Đoàn Kim tra ca S Ni v do đng chí Lê Văn Sơn  Phó giám đc S làm Trưng đoàn cùng các đng chí là công chc các phòng chuyên môn thuc S Ni v đã tiến hành công b Kế hoch kim tra ti 3 huyn Kim Bng, Bình Lc, Lý Nhân. Sau khi công b Kế hoch kim tra, Đoàn đã tiến hành kim tra các đơn v; Quá trình kim tra, các đơn v đã phi hp vi đoàn báo cáo, làm rõ nhng ni dung Đoàn kim tra yêu cu.