Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo  
Tên văn bản dự thảo Xin ý kiến dự thảo văn bản
Ngày hết hạn 22/02/2023
Trích yếu nội dung  Tham gia ý kiến dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 51/2022/QĐ-UBND ngày 12/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh (có dự thảo đính kèm)​
Tệp đính kèm
Danh sách ý kiến đã đóng góp  
Không có dữ liệu.