Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo  
Tên văn bản dự thảo Xin ý kiến vào Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam, thay thế Quyết định số 37/2013/QĐ-UBND ngày 01/8/2013 của UBND tỉnh Hà Nam ban hành quy chế tổ chức và hoạt động thôn, tổ dân phố và Quyết định số 03/2019/Q
Ngày hết hạn 25/08/2022
Trích yếu nội dung Thực hiện chương trình công tác năm 2022 của UBND tỉnh, Sở Nội vụ xây dựng dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam, thay thế Quyết định số 37/2013/QĐ-UBND ngày 01/8/2013 của UBND tỉnh Hà Nam ban hành quy chế tổ chức và hoạt động thôn, tổ dân phố và Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND ngày 21/3/2019 của UBND tỉnh Hà Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam”. Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh và bạn đọc tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
Tệp đính kèm
Danh sách ý kiến đã đóng góp  
Không có dữ liệu.