Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo  
Tên văn bản dự thảo xin ý kiến Dự thảo Quyết định phân cấp về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
Ngày hết hạn 18/05/2022
Trích yếu nội dung xin ý kiến Dự thảo Quyết định phân cấp về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động​
Tệp đính kèm
Danh sách ý kiến đã đóng góp  
Không có dữ liệu.