Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo  
Tên văn bản dự thảo XIN Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ TẬP THỂ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG CẤP NHÀ NƯỚC PHONG TRÀO THI ĐUA “CHUNG SỨC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI" GIAI ĐOẠN 2011-2020​
Ngày hết hạn 12/08/2020
Trích yếu nội dung

XIN Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ TẬP THỂ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG CẤP NHÀ NƯỚC PHONG TRÀO THI ĐUA “CHUNG SỨC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI" GIAI ĐOẠN 2011-2020​


Tệp đính kèm
Danh sách ý kiến đã đóng góp  
Không có dữ liệu.