Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi cục Văn thư - Lưu trữ

Bộ máy tổ chức Đơn vị trực thuộc  
Chi cục Văn thư - Lưu trữ
Chức năng, nhiệm vụ

Điện thoại: 02263.855729

Chi cục trưởng: Ông Lê Đức Hiền

Ngày, tháng, năm sinh: 13/10/1967

Quê quán: Phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý,tỉnh  Hà Nam

Hộ khẩu thường trú: Phường Thanh châu, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật

Lý Luận chính trị: Cao cấp

Quản lý nhà nước: Chuyên viên chính

Điện thoại: 0913098967

Email: leduchien@hanam.gov.vn

Phó Chi cục: Ông Phạm Văn Quý​

Ngày tháng năm sinh: 08/3/1987

Quê quán: Xã An Đổ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam

Hộ khẩu thường trú: Tổ 3, phường Hai Bà Trưng, Phủ Lý, Hà Nam

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ khoa học quản lý

Lý luận chính trị: Trung cấp

Quản lý nhà nước: Chuyên viên

Điện thoại: 0226 3552706

Email: phamvanquy.nv@hanam.gov.vn​

Chức năng, nhiệm vụ:

a) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các chế độ, quy định về văn thư, lưu trữ;

b) Thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt “Danh mục nguồn và thành phần tài liệu thuộc diện nộp vào Lưu trữ lịch sử của tỉnh”;

c) Thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt “Danh mục tài liệu hết giá trị” của Lưu trữ lịch sử của tỉnh;

d) Thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt “Danh mục tài liệu hết giá trị” bảo quản tại cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử của tỉnh;

đ) Nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ vào công tác văn thư, lưu trữ;

e) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư, lưu trữ;

g) Thực hiện báo cáo, thống kê về văn thư, lưu trữ;

h) Sơ kết, tổng kết công tác văn thư, lưu trữ;

i) Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng về văn thư, lưu trữ.

k) Thực hiện nhiệm vụ của Lưu trữ lịch sử của tỉnh, bao gồm:

- Hướng dẫn các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu chuẩn bị hồ sơ, tài liệu đến hạn nộp lưu;

- Thu thập hồ sơ, tài liệu đến hạn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử của tỉnh;

- Phân loại, chỉnh lý, xác định giá trị, thống kê, sắp xếp hồ sơ, tài liệu;

- Bảo vệ, bảo quản, thống kê tài liệu lưu trữ;

- Tu bổ, phục chế và bảo hiểm tài liệu lưu trữ;

- Xây dựng công cụ tra cứu và tổ chức phục vụ khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ;

- Thực hiện một số dịch vụ công về lưu trữ.

Văn phòng