Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Các phòng chuyên môn

Bộ máy tổ chức Các phòng chuyên môn  
Các phòng chuyên môn

 1. Văn phòng Sở:

Điện thoại: 0351.852706

Email: vanphong.nv@hanam.gov.vn

- Chánh Văn phòng: Ông Trần Đăng Khoa


Ngày, tháng, năm sinh: 18/5/1975

Quê quán: Xã Bồ Đề, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam

Hộ khẩu thường trú: SN 195, đường Quy Lưu, Phường Minh Khai, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ lý luận và Lịch sử Nhà nước và Pháp luật

Lý luận chính trị: Cao cấp chính trị

Quản lý nhà nước: Chuyên viên chính

Điện thoại: 0912361693

Email: trandangkhoa@hanam.gov.vn

Tham mưu trình Giám đốc sở thực hiện một số công việc chính sau:

- Kế hoạch công tác dài hạn; chương trình, kế hoạch hàng tháng, quý, sáu tháng, năm và các giải pháp thực hiện của sở, ngành báo cáo UBND tỉnh, Bộ Nội vụ theo quy định; đồng thời đôn đốc, theo dõi tình hình thực hiện chương trình, kế hoạch công tác đã được lãnh đạo sở phê duyệt.

- Làm đầu mối giúp Giám đốc sở tổ chức các hoạt động phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác nội chính, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

- Tham mưu tổ chức thực hiện kế hoạch, tổng hợp, báo cáo, đánh giá chuyên đề về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành Nội vụ.

- Thực hiện công tác thông tin, thống kê, tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ với UBND tỉnh và Bộ Nội vụ theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ thuộc chức năng quản trị hành chính phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành công việc của lãnh đạo sở; bảo đảm nhu cầu hậu cần, kinh phí, phương tiện và điều kiện làm việc của sở. Quản lý tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh; tổ chức thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy.

- Quản lý con dấu; tổ chức chỉ đạo và thực hiện công tác văn thư, lưu trữ hồ sơ; quản lý, khai thác tài liệu kho lưu trữ của sở; các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước trong cơ quan sở và đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở..

- Thực hiện nhiệm vụ Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng, Hội đồng sáng kiến của sở; tổng hợp trình xét tặng kỷ niệm chương " Vì sự nghiệp ngành tổ chức nhà nước", xét tặng các danh hiệu thi đua, khen thưởng theo quy định.

- Giúp Giám đốc sở quản lý, duy trì hoạt động của Cổng Thông tin điện tử Sở Nội vụ; theo dõi việc cung cấp thông tin cho các phương tiện thông tin đại chúng, các tổ chức và cá nhân theo quy định của nhà nước và theo quy định của sở.

- Là đầu mối phối hợp triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chính của sở theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính của UBND tỉnh, Bộ Nội vụ; Làm đầu mối triển khai thực hiện tiếp nhận hồ sơ theo cơ chế “Một cửa", “Một cửa liên thông".

- Là đầu mối, tham mưu giúp Giám đốc sở triển khai thực hiện chương trình quản lý hệ thống chất lượng ISO 9001: 2015.

* Thực hiện công tác pháp chế của sở:

- Chủ trì phối hợp với các phòng, Trung tâm trực thuộc sở tham mưu Giám đốc sở dự kiến xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh hàng năm.

- Tham gia ý kiến vào dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các phòng, Trung tâm thuộc sở chủ trì soạn thảo trước khi trình lãnh đạo sở ký duyệt.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thường xuyên rà soát, định kỳ hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương; tham mưu giúp Giám đốc sở phối hợp với Sở Tư pháp kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật.

- Xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trình Giám đốc sở để gửi Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

- Chủ trì phối hợp với các phòng, Trung tâm thuộc sở lập kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật dài hạn, hàng năm trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương trình Giám đốc sở phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Giám đốc sở thực hiện công tác kiểm tra theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương theo quy định của pháp luật. Xây dựng báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương trình Giám đốc sở gửi Sở Tư pháp.

* Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc sở phân công theo quy định của pháp luật.

​- Phó Chánh Văn phòng sở: Bà Mai Thị Lan Anh 


a2.png

Ngày, tháng, năm sinh: 12/4/1983

Quê quán: Trực Ninh, Nam Định

Hộ khẩu thường trú: Hai Bà Trưng, Phủ Lý, Hà Nam

Trình độ chuyên môn: Cử Nhân sư phạm

Lý luận chính trị: Trung cấp

Quản lý nhà nước: Chuyên viên 

Điện thoại: 0988884030

Email: maithilananh@hanam.gov.vn

Nhiệm vụ đảm nhiệm:

Xây dựng kế hoạch, quy hoạch phát triển đội ngũ công chức, viên chức của cơ quan; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, tiếp nhận, điều động công chức, viên chức trong nội bộ cơ quan; hợp đồng lao động trong nội bộ cơ quan; quản lý hồ sơ công chức, viên chức và hợp đồng lao động của cơ quan.

Thực hiện công viếc có liên quan đến lao động, tiền lương; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức va fnguwowif lao động tròn cơ quan.

Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và bảo vệ chính trị nội bộ trong cơ quan; mua sắm tài sản, cơ sở vật chất... theo quy định của pháp luật.

Tổng hợp xây dựng chương trình kế hoạch công tác hàng tháng, hàng quý, 6 tháng và cả năm. Theo dõi, đôn đốc  các phòng, đơn vị thực hiện cương trình, kế hoạch công tác đã được lãnh đạo phê duyệt.

- Phó Chánh Văn Phòng sở: Ông ĐInh Xuân Bách

bách.jpg

Ngày, tháng, năm sinh: 09/08/1991

Quê quán: Hải Hậu, Nam Định

Hộ khẩu thường trú: Hai Bà Trưng, Phủ Lý, Hà Nam

Trình độ chuyên môn: thạc sĩ kinh tế quốc tế

Lý luận chính trị: Trung cấp

Quản lý nhà nước: Chuyên viên 

Điện thoại: 0987212255

Email: dinhxuanbach@hanam.gov.vn
Là người giúp cho đồng chí Chánh Văn phòng theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc công việc đối với các đồng chí Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Thị Thu Hương, Phạm Thị Thu Hằng và các đồng chí bảo vệ của cơ quan. Đồng chí Đinh Xuân Bách chịu trách nhiệm trước Giám đốc trước Chánh Văn phòng, và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Chánh Văn phòng vắng mặt, thay mặt Chánh Văn phòng quản lý và giải quyết các công việc thuộc chức năng nhiệm vụ được giao của đơn vị.

Và thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể sau:

- Giúp đồng chí Chánh Văn phòng tham mưu với Giám đốc Sở quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập của Sở; xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển đội ngũ công chức viên chức của cơ quan; thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, tiếp nhận, điều động công chức, viên chức trong nội bộ cơ quan; hợp đồng lao động trong nội bộ cơ quan; quản lý hồ sơ công chức, viên chức và hợp đồng lao động của cơ quan; thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ thuộc chức năng quản trị hành chính phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành công việc của lãnh đạo Sở; bảo đảm nhu cầu hậu cần, phương tiện và điều kiện làm việc của Sở. Tổ chức thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy.

- Phối hợp thực hiện công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước trong nội bộ Sở.

- Tham mưu lãnh đạo Sở công tác Thi đua, khen thưởng; kỷ luật nội bộ Sở.

- Tham mưu lãnh đạo Sở hoạt động sáng kiến nội bộ Sở.

- Thực hiện công tác pháp chế của Sở.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo Sở, Chánh Văn phòng phân công.​

2. Thanh tra Sở

Điện thoại: 0226.3852116

Thư điện tử: thanhtraso.nv@hanam.gov.vn

- Chánh Thanh tra: Ông Nguyễn Văn TháiNgày, tháng, năm sinh: 18/7/1974

Quê quán: Xã Chân Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam

Hộ khẩu thường trú: Tổ 17, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Phủ Lý, tỉnh HàNam

Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp

Lý luận chính trị: Cao cấp

Quản lý nhà nước: Thanh tra viên chính

Điện thoại:  0982314557

Email: nguyenvanthai.vn@hanam.gov.vn

Phòng Thanh tra tham mưu, giúp Giám đốc sở triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính sau:

a) Thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm trong lĩnh vực công tác được giao theo quy định của pháp luật.

 b) Thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật. Hướng dẫn triển khai việc kê khai tài sản đối với những người có nghĩa vụ phải kê khai tài sản, thu nhập hàng năm của sở.

c) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do lãnh đạo sở phân công theo quy định của pháp luật.

- Phó chánh Thanh tra: Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy 

Ngày, tháng, năm sinh: 24/06/1971

Quê quán: Thôn Tiêu Hạ, xã Tiêu Động, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam

Hộ khẩu thường trú: SN 58 ngõ 84, đường Quy Lưu, phường Minh Khai, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Trình độ chuyên môn: Cử nhận Hành chính

Lý luận chính trị: Trung cấp

Quản lý nhà nước: Thanh tra viên chính

Điện thoại: 01697406404

Email: nguyenthithanhthuyb@hanam.gov.vn

Nhiệm vụ đảm nhiệm:

 1. Tham mưu giúp lãnh đạo Sở triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính sau:
 • Xây dựng kế hoạch thanh tra và tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra thuộc chức năng nhiệm vụ của Sở;
 • Tổ chức các cuộc thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn của các tổ chức thuộc và trực thuộc Sở Nội vụ;
 • Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật chuyên ngành và các quy định khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Nội vụ;
 • Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc Sở và Chánh thanh tra sở;
 • Tiếp tục các nội dung có liên quan đến đơn, thư khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở; phối hợp với các đơn vị tham mưu lãnh đạo Sở giải quyết theo quy định của pháp luật;
 • Thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật. Hướng dẫn triển khai việc kê khai tài sản đối với những người có nghĩa vụ phải kê khai tài sản, thu nhập hàng năm;
 • Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do lãnh đạo Sở giao theo quy định của pháp luật .​


3. Phòng Cải cách hành chính
​- Phó Trưởng phòng CCHC: Ông Nguyễn Tuấn Thành 

thanh.jpg

Ngày sinh: 18/7/1983

Quê quán: Trung Lương, Bình Lục, Hà Nam

Hộ khẩu thường trú: Trung Lương, Bình Lục, Hà Nam

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Lý luận chính trị: Trung cấp

Quản lý nhà nước: Chuyên viên

Điên thoại: 0984417037

Email: nguyentuanthanh@hanam.gov.vn

Nhiệm vụ đảm nhiệm:

Tham mưu giúp lãnh đạo sở thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Chù trì thực hiện nhiệm vụ cải cách tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức trong chương trình tổng thể CCHC của tỉnh.

- Chù trì phối hợp với các đơn vị chấm điểm chỉ số CCHC các sở, ban, ngành và UBND các huyện thành phố. Tổng hợp và báo cáo kết quả tự chấm điểm chỉ số CCHC cấp tỉnh gửi BNV

- Hàng năm phối hợp với các đơn vị triển khai điều tra xã hội học để xác định chấm điểm chỉ cố CCHC cấp tỉnh.

Chù trì, tham mưu giúp UBND tỉnh, Ban chỉ đạo đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của tỉnh, triển khai các chương trình, kế hoạch và đề án đẩy mạnh chế độ công chức , công vụ của tỉnh.

- Hướng dẫn các đợn vị xây dựng báo cáo công tác CCHC, báo cáo về đẩy mạnh chế độ công chức, công vụ hàng quý, hàng năm và đột xuất theo yêu cầu của UBND tỉnh và Bội Nội vụ.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở giao theo quy định của pháp luật.

4.  Phòng Công chức, viên chức

Điện thoại: 0226.851163

Email: phongqlcbccvc.nv@hanam.gov.vn

Trưởng phòng: Ông Tống Văn Sử

 

Ngày, tháng, năm sinh: 12/11/1964

Quê quán: Xã Mộc Bắc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Hộ khẩu thường trú: Xã Mộc Bắc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp

Lý luận chính trị: Cao cấp chính trị

Quản lý nhà nước: Chuyên viên chính

Điện thoại: 0979766365

Email: tongvansu@hanam.gov.vn

Về quản lý cán bộ, công chức, viên chức

Về thực hiện chế độ, chính sách tiền lương, phụ cấp, sinh hoạt phí và tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập

Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (bao gồm cả cán bộ, công chức cấp xã)

Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo sở phân công theo quy định của pháp luật.

Phó trưởng phòng: Bà Lê Thị Quỳnh Hoa

hoa1.png

Ngày, tháng, năm sinh: 17/09/1981

Quê Quán: Thị Trấn Quê, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

Hộ khẩu thường trú: Phường Minh Khai, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Trình độ chuyên môn: Đạ học sư phạm khoa Ngữ Văn

Lý luận chính trị: Cao cấp

Quản lý nhà nước: Chuyên viên chính

Điện thoại: 0986665354

Email: lethiquynhhoa@hanam.gov.vn

Nhiệm vụ đảm nhiệm:

Tham mưu giúp Lãnh đạo Sở một số nhiệm vụ chính sau:

- Trình UBND tỉnh, chủ tịch UBND tỉnh các văn bản quy phạm pháp luật về công tác quản lý, sử dụng, tuyển dụng, thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo quy định của pháp luật.

- Chù trì, phối hợp với các đơn vị xây dựng kế hoạch tuyển dụng công chức của tỉnh. Thẩm định kế hoạch (đề án) tuyển dụng viên chức của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về chức danh, số lượng, chất lượng và cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; công tác tuyển dụng, quản lý và sử dụng công chức, viên chức và người lao động; công tác quản lý hồ sơ, đánh giá công chức, viên chức hàng năm.

- Trình UBND tỉnh quyết định (hoặc quyết định theo thẩm quyền) việc tuyển dụng, đánh giá, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ chính sách khác đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật.

- Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện UBND tỉnh quản lý theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy về việc giưới thiệu nguồn nhân sự để bổ nhiệm các chức danh thuộc diện Ban thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

- Chù trì phối hợp với các đơn vị trình UBND tỉnh kế hoạch thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

- Thực hiện công tác thống kê số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh và các tổ chức xã hội được UBND tỉnh giao chỉ tiêu biên chế.

- Tham mưu UBND tỉnh quản lý và thực hiện các chế độ chính sách đối với các chức danh lãnh đạo: Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Giám đốc, Phó Giám đốc công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu; chỉ định người làm đai diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn góp của nhà nước theo quy định của pháp luật.

- Trình UBND tỉnh hiệp y sau khi có ý kiến thống nhất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc bổ nhiệm, đề bạt bổ nhiệm lãnh đạo cấp trưởng của các đơn vị thuộc Bộ, ngành trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

- Quyết định tuyển dụng và phân công công chức trúng tuyển về các cơ quan hành chính theo quyết định đã được phê duyệt. Tiếp nhận, điều động, thuyên chuyển cán bộ, công chức, viên chức ngoài tỉnh về công tác tại tỉnh; từ các cơ quan đảng, đoàn thể về các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp và ngược lại; giữa các sở, ban, ngành; từ các huyện, thành phố về các sở, ban, ngành và ngược lại; điều động từ các cơ quan hành chính sang đon vị sự nghiệp và ngược lại.

- Thẩm định hồ sơ, trình Chủ tịch UBND tỉnh cử cán bộ, công chức, viên chức đi thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính và tương đương; viên chức đi thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng I, hạng II.

- Quyết định bổ nhiệm vào ngạch, chuyển ngạch công chức từ ngạch chuyên viên và tương đương trở xuống đối với công chức đạt kết quả thi nâng ngạch, hoặc hết thời gian tập sự. Thẩm định kết quả bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức đạt kết quả kỳ thi (xét) thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III trở xuống.

- Thẩm định bằng văn bản để người đứng dầu các cơ quan chuyên môn và tương đương trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định nâng bậc lương, các loại phụ cấp lương, phụ cấp nghề nghiệp, phụ cấp thâm niên vượt khung cho cán bộ, công chức ngạch chuyên viên và tương đương trở xuống; viên chức hạng III trở xuống.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở giao theo quy định của pháp luật.

4. Phòng Tổ chức, biên chế

Điện thoại: 02263.856249

- Trưởng phòng: Ông Trần Hùng


Ngày, tháng, năm sinh: 07/04/1971

Quê quán: Xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam

Hộ khẩu thường trú: Số 1A, tổ 7, phường Minh Khai, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Lý luận chính trị: Cao cấp

Quản lý nhà nước: Chuyên viên chính

Điện thoại: 0912333909

Email: tranhung@hanam.gov.vn 

Tham mưu Lãnh đạo sở thực hiện một số niệm vụ chính sau:

Về tổ chức bộ máy

Về biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập

Về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức:

Về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập

Về tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ

​-  Phó trưởng phòng: Bà Trần Thu Phương

Ngày, tháng, năm sinh: 02/09/1973

Quê quán: Huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

Hộ khẩu thường trú: Phường Trần Hưng Đạo, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Trình độ chuyên môn: Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Lý luận chính trị: Trung  cấp

Quản lý nhà nước: Chuyên viên

Điện thoại: 0985852875

Email: tranthuphuong.vn@hanam.gov.vn

Nhiệm vụ:

Tham mưu giúp Trưởng phòng thực hiện  quản lý công tác hội  và tổ chức phi chính phủ và các nhiệm vụ khác do trưởng phòng phân công

5. Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên

Điện thoại: 02263.853194

Email: phongxdcq.nv@hanam.gov.vn

Trưởng phòng: Ông Nguyễn Văn LongNgày, tháng, năm sinh: 06/4/1963

Quê quán: Xã Liêm Cần, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

Hộ khẩu thường trú: Xã Liêm Cần, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế Quốc dân

Lý luận chính trị: Cao cấp chính trị

Quản lý nhà nước: Chuyên viên chính

Email: nguyenvanlong@hanam.gov.vn

Nhiệm vụ đảm nhiệm:

 Tham mưu, giúp lãnh đạo Sở thực hiện một số nhiệm vụ chính sau:

- Phối hợp với các đơn vị trình UBND tỉnh quy định về phân cấp, quản lý công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chưc và người lao động trên địa bàn tỉnh.

- Trình cấp có thẩm quyền ban hành các quy định có liên quan đến các nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực: tổ chức bộ maý; biên chế; đào tạo, bồi dưỡng và các tổ chức hội. Tổ chức thực hiện và hướng dẫn các đơn vị thực hiện sau khi đươc phê duyệt.

- Thẩm đinh hồ sơ trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định: thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể, đổi tên; xếp hạng, phân loại các đơn vị; quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; các tổ chức sự nghiệp trên địa bàn tỉnh; các Ban chỉ đạo, Hội đồng phối hợp liên ngành cấp tỉnh.

- Thẩm định Đề án xác định viij trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức (đối với cơ quan hành chính nhà nước); Đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu theo chức danh nghề nghiệp (đối với đơn vị sự nghiệp công lập) trình UBND tỉnh phê duyệt và báo cáo Bộ Nội vụ để thẩm định.

- Phối hợp với các đơn vị xây dựng kế hoạch biên chế công chức, viên chức hàng năm. Trình UBND tỉnh kế hoạch giao chỉ tiêu biên chế công chức và viên chức cho các cơ quan chuyên môn và tương đương thuộc UBDN tỉnh và UBND cấp huyện sau khi được HĐND tỉnh quyết nghị và theo chỉ tiêu biên chế của Bộ Nội vụ giao hàng năm. Thực hiện thông báo chỉ tiêu biên chế công chức, vieenc hức cho các đơn vị.

-  Hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho CBCCVC; cán bộ, công chức cấp xã; cán bộ ở thôn, tổ dân phố, đại biểu HĐND các cấp hàng năm, 5 năm, tổng hợp trình UBND tỉnh quyết định ban hành. Phối hợp với các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố, các cơ sở đào tạo tổ chức thực hiện kế hoạch đã được phê duyệt.

- Thẩm đinh danh sách công chức, viên chức và cán bộ công chức cấp xã thuộc thẩm quyền quyết định của các cơ quan, đơn vị cử đi đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình cán sự, chuyên viên. Quyết định cử công chức, viên chức tham dự các lớp bồi dưỡng kiến thức quan rlys nhà nước chương trình chuyên viên chính.

- Thẩm định hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh cho phép thành lập các tổ chức Hội, quỹ ở cấp tỉnh, cấp huyện theo yêu cầu của pháp luật.

- Quyết định phê duyệt điều lệ; cho ý kiến bằng văn bản việc tổ chức đại hội của các tổ chức hội ở cấp tỉnh, cấp huyện theo quy định của pháp luật.

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật có liên quan đến công tác tổ chức, bộp máy; biên chế; đào tạo, bồi dưỡng và quản lý tổ chức hội trên địa bàn tỉnh.

- Tổng hợp xây dựng các báo cáo thống kê định kỳ, đột xuất theo quy định báo cáo UBND tỉnh và Bộ Nội vụ các lĩnh vực: tổ chức bộ máy; biên chế; vị trí việc làm; đào tao, bồi dưỡng và quản lý tổ chức hội.

 - Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do lãnh đạo Sở giao theo quy định của pháp luật .

-  Phó trưởng phòng: Bà Trương Thị Mai

c mai.png

Năm sinh: 1980

Quê quán: Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

Hộ khẩu thường trú: Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

Trình độ chuyên môn: Đại học Ngoại ngữ

Lý luận chính trị: Trung cấp chính trị

Quản lý nhà nước: Chuyên viên 

Điện thoại:0915038640

Email: truongthimai.hanam.gov.vn

Nhiệm vụ đảm nhiệm:

Tham mưu giúp Lãnh đạo Sở một số nhiệm vụ chính sau:

- Tham mưu giúp UBND tỉnh trong việc tổ chức và hướng dẫn công tác bầu cử dại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp theo luật định. Tổng hợp và báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

- Thẩm định hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh phê chuẩn kết quả bầu cử, miễn nhiệm, bãi nhiệm các thành viên của UBND cấp huyện. Trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu cử các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên khác của UBND tỉnh. Hướng dẫn và theo dõi việc tổ chức và hoạt động của HĐND và UBND cấp huyện, cấp xã.

- Thẩm định hồ sơ trình UBND tỉnh quyết định thành lập thôn mới, tổ dân phố mới sau khi có Nghị quyết của HĐND tỉnh, quyết định kết quả phân loại đơn vị hành chính cấp xã, tổ dân phố.

- Tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý địa giới hành chính trong tỉnh, thẩm định và chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền quyết nghị việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính, phân loại đơn vị hành chính để UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền quyết định hoặc để Chủ tịch UBND tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật.

- Giúp UBND tỉnh quản lý hồ sơ, bản đồ địa giới, mốc, địa giới hành chính của tỉnh.

- Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn UBND huyện, thành phố, UBND cấp xã trong việc xây dựng, thực hiện các văn bản, đề án liên quan đến công tác xây dựng nông thôn mới.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc tuyển dụng, lập kế hoạch, quy hoạch xây dựng đội ngũ công chức cấp xã; thực hiện tiêu chuẩn hóa để nâng cao chất lượng công chức cấp xã.

- Trình UBND tỉnh các văn bản về tuyển dụng, sử dụng và quản lý đối với đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo quy định của pháp luật.

- Cử công chức của Sở Nội vụ tham gia Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã; quản lý tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công chức cấp xã; xếp lương, nâng ngạch  đối với cán bộ công chức cấp xã; chù trì phối hợp với các nhành có liên quan xét duyệt hợp đồng và xếp lương đối với cán bộ y tế, dân số xã phường, thị trấn. Quyết định tiếp nhận cán bộ, công chức cấp xã từ tỉnh ngoài về công tác tai tỉnh,

- Tham mưu giúp UBND tỉnh trong việc hướng dẫn, kiểm tra tổng hợp báo cáo quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn; cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, ở doanh nghiệp trong địa bàn tỉnh và thực hiện công tác dân vận của chính quyền theo quy định của pháp luật.

- Trình UBND tỉnh các văn bản quy phạm pháp luật, các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với các đơn vị tổ chức thực hiện sau khi được phê duyêt.

- Phối hợp với các đơn vị trong việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh niên và thực hiện các chế độ, chính sách đối với thanh niên trên địa bàn tỉnh.

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh.

- Tổng hợp, báo cáo thống kê định kỳ và đột xuất với UBND tỉnh và Bội Nội vụ những nhiệm vụ thuộc pjamj vi quản lý của phòng theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở giao theo quy định của pháp luật.


6. Phòng Tôn giáo, tín ngưỡng:

Điện thoại: 02263.848538

Thư điện tử: bantongiao.nv@hanam.gov.vn​

-  Trưởng phòng: Ông Đinh Văn Tùng

Ngày, tháng, năm sinh: 20/03/1979

Quê quán: Xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

Hộ khẩu thường trú:  Xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

Trình độ chuyên môn: Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Lý luận chính trị: Trung cấp

Quản Lý nhà nước: Chuyên viên chính

Điện thoại: 0973522160

Email: dinhvantung@hanam.gov.vn 

Nhiệm vụ đảm nhiệm

Xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo. Hướng dẫn các đơn vị và tổ chức thực hiện các quy định, chương trình, kế hoạch về lĩnh vực thi đua, khen thưởng sau khi được phê duyệt.

Giúp lãnh đạo Sở làm đầu mối liên hệ với các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc và cơ sở tín ngưỡng thuộc thẩm quyền quản lý trên địa bàn.

Tham mưu Lãnh đạo Sở tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo đối với cán bộ, công chức, viên chức và tín đồ, chức sắc, chức việc, nhà tu hành của các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, người đại diện, ban quản lý cơ sở tín ngưỡng trong phạm vi quản lý.

Tham mưu lãnh đạo Sở giải quyết theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền giải quyết những vấn đề cụ thể về tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật.

Phối hợp với các sở, ban, ngành trong việc tham mưu, giải quyết những vấn đề phát sinh trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền quản lý.

 Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết những vấn đề cụ thể về tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật

- Phó trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy  

thủy.jpg

Sinh ngày: 23/10/1989    

Quê quán: Kim Bình, Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

HKTT: Tổ 3, phường Hai Bà Trưng, thành phố Phủ Lý, Hà Nam

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ ngành Quản lý đất đai

Trình độ Lý luận chính trị: Trung cấp

Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên

Điện thoại: 093.123.5888

Mail: nguyenthithanhthuy.nv@hanam.gov.vn

Nhiệm vụ đảm nhiệm

 • Tham mưu, giúp Trưởng phòng công tác quản lý đối với hoạt động của đạo Phật, hoạt động của các cơ sở tín ngưỡng và thẩm định dự thảo báo cáo tuần, tháng, quý, 6 tháng, năm của phòng, của Sở theo quy định.
  - Phụ trách công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo huyện Thanh Liêm và thành phố Phủ Lý. 
  7. Phòng Thi đua - Khen thưởng:

Điện thoại: 02263.829780

Email: bantdkt.nv@hanam.gov.vn

​ - Trưởng phòng: Bà Bùi Thị Thanh Nhàn

Ngày, tháng, năm sinh: 27/06/1980

Quê quán: Phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Hộ khẩu thường trư: Tổ 4, phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Trình độ chuyên môn: Đại học Luật, Đại học Sư phạm Ngoại Ngữ

Lý luận chính trị: Cao cấp

Quản lý nhà nước: Chuyên viên chính

Điện thoại: 0914652036

Email: buithithanhnhan@hanam.gov.vn

Nhiệm vụ đảm nhiệm:

Phòng Thi đua – Khen thưởng tham mưu giúp lãnh đạo Sở thực hiện một số nhiệm vụ chính sau:

 • Xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực thi đua khen thưởng. Hướng dẫn các đơn vị và tổ chức thực hiện các quy định, chương trình, kế hoạch về lĩnh vực thi đua, khen thưởng sau khi được phê duyệt;
 • Tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh xây dựng và tổ chức các phong trào thi đua. Hướng dẫn, kiểm tra các sở, ban, ngành, đoàn thể; các địa phương; Ủy ban MTTQ; các tổ chức chính trị - xã hội; các tổ chức kinh tế; các cá nhân… trong việc thực hiện các phong trào thi đua và chính sách khen thưởng của Đảng và Nhà nước trên địa bàn tỉnh;
 • Chủ trì phối hợp với các đơn vị tuyên truyền, phổ biến, phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh;
 • Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng ở các đơn vị trên địa bàn tỉnh;
 • Thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng của các đơn vị trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định khen thưởng hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng;
 • Tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội đồng thi đua – khen thưởng tỉnh tổ chức các phong trào thi đua; sơ kết, tổng kết công tác thi đua; tổ chức thực hiện chính sách khen thưởng của Đảng và Nhà nước. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch, nội dung thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh;
 • Quản lý hồ sơ khen thưởng theo quy định của pháp luật; tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác thi đua, khen thưởng với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Nội vụ;
 • Xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua khen thưởng của tỉnh theo quy định của pháp luật. Thực hiện việc cấp, phát, thu hổi, cấp đổi hiện vật khen thưởng theo quy định của pháp luật;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở giao theo quy định của pháp luật.

-  Phó Trưởng phòng: Ông Trần Tân An 

an.jpg

Ngày sinh: 11/02/1991

Quê quán: Chân Lý, Lý Nhân, Hà Nam

Hộ khẩu thường trú: Tổ 9, phường Hai Bà trưng, Phủ Lý, Hà Nam

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế

Lý luận chính trị: Cao cấp

Quản lý nhà nước: Chuyên viên

Số điện thoại: 0979616925

Email: trantanan@hanam.gov.vn

Nhiệm vụ đảm nhiệm:

- Phụ trách thi đua, khen thưởng khối thi đua Nội chính, huyện Lý Nhân, huyện Bình Lục, tổng hợp thi đua khen thưởng Doanh nghiệp

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo sở, Trưởng phòng giao.

8. Trung tâm Lưu trữ Lịch sử tỉnh:

Điện thoại: 02263.855729

Email: ttltls@hanam.gov.vn 

- Giám đốc: Ông Lê Đức Hiền

Ngày, tháng, năm sinh: 13/10/1967

Quê quán: Phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý,tỉnh  Hà Nam

Hộ khẩu thường trú: Phường Thanh châu, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật

Lý Luận chính trị: Cao cấp

Quản lý nhà nước: Chuyên viên chính

Điện thoại: 0913098967

Email: leduchien@hanam.gov.vn

Tham mưu Lãnh đọa sở thực hiện một số nhiệm vụ chính sau:

a) Xây dựng quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình dài hạn, hàng năm về tài liệu lưu trữ, trình Giám đốc sở hoặc cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình đã được phê duyệt.

b) Phê duyệt Danh mục tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử của tỉnh.

c) Hướng dẫn các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu chuẩn bị tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử của tỉnh.

d) Thu thập, chỉnh lý, xác định giá trị, thống kê, tu bổ phục chế, bảo hiểm, bảo quản, giải mật tài liệu lưu trữ lịch sử và tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ theo quy định của pháp luật

- Tham mưu, trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định việc mang tài liệu ra khỏi Lưu trữ lịch sử cấp tỉnh để sử dụng trong nước.

- Tổ chức thực hiện kế hoạch sưu tầm, thu thập hồ sơ, tài liệu dài hạn, định kỳ hàng năm.

- Tổ chức thực hiện việc chỉnh lý và chỉnh lý khoa học tài liệu lưu trữ; xác định giá trị tài liệu; sắp xếp khoa học các phông lưu trữ.

- Tổ chức thực hiện các biện pháp nhằm bảo quản, bảo vệ an toàn và nâng cao tuổi thọ tài liệu lưu trữ lịch sử của tỉnh.

- Tổ chức thực hiện công tác tu bổ, phục chế, bảo hiểm, giải mật tài liệu lưu trữ lịch sử.

- Xây dựng công cụ tra cứu, quản lý tài liệu lưu trữ; số hóa và quản lý tài liệu lưu trữ số, tài liệu điện tử thuộc phạm vi quản lý.

- Tổ chức thực hiện việc khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ theo quy định của pháp luật bao gồm: công bố, giới thiệu tài liệu lưu trữ; triển lãm tài liệu lưu trữ, biên soạn và xuất bản ấn phẩm từ tài liệu lưu trữ; tổ chức phục vụ độc giả tại phòng đọc, cấp chứng thực tài liệu lưu trữ, bản sao tài liệu lưu trữ và các tài liệu khác theo quy định của pháp luật.

đ) Thực hiện các hoạt động dịch vụ lưu trữ theo quy định của pháp luật.

e) Nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ vào hoạt động lưu trữ.

g) Quản lý về tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc, tài chính, tài sản được giao và thực hiện chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật hiện hành, phân cấp của UBND tỉnh và phân cấp của Giám đốc sở.

h) Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo sở phân công theo quy định của pháp luật.​

- Phó Giám đốc: Ông Phạm Văn Quý

quy.png

Ngày tháng năm sinh: 08/3/1987

Quê quán: Xã An Đổ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam

Hộ khẩu thường trú: Tổ 3, phường Hai Bà Trưng, Phủ Lý, Hà Nam

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ khoa học quản lý

Lý luận chính trị: Trung cấp

Quản lý nhà nước: Chuyên viên

Điện thoại: 0226 3552706

Email: phamvanquy.nv@hanam.gov.vn

​ Nhiệm vụ đảm nhiệm: 

Tham mưu giúp lãnh đạo Sở một số nhiệm vụ chính sau:

- Ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành kế hoạch hàng năm, 5 năm về công tác văn thư, lưu trữ và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

- Trình UBND tỉnh về quản lý lưu trữ thông tin số trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh và phê duyệt danh mục tài liệu hết giá trị của Lưu trữ lịch sử của tỉnh; quyết định hủy tài liệu hết giá trị tại lưu trữ của tỉnh theo quy định của pháp luật.

- Thẩm định danh mục tài liệu hết giá trị cần hủy tại Lưu trữ cơ quan đối với cơ quan tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử của tỉnh; quyết định việc hủy tài liệu có thông tin trùng lặp tại Lưu trứ lịch sử của tỉnh theo quy định của pháp luật.

- Nghiên cưu, ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác văn thư, lưu trữ.

- Kiểm tra việc thực hiện các chế độ, quy định về công tác văn thư, lưu trữ, giải quyết theo thẩm quyền và hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết khiếu nại tôc cáo và xử lý vi phạm về văn thư, lưu trữ.

- Thực hiện nhiệm vụ lưu trữ lịch sử của tỉnh gồn:

+ Trình UBND tỉnh ban hành danh mục cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu và phê duyệt danh mục tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử của tỉnh.

+ Hướng dẫn các đơn vị thuộc nguồn nộp lưu tài liệu chuẩn bị tài liệu nộp lưu.

+ Thu thập, chỉnh lý, xác định giái trị, thống kê tu bổ, phục chế, bảo hiểm, bảo quản, giải mật tài liệu lưu trữ lịch sử và khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ theo quy định của pháp luật.

- Cấp, cấp lại, thu hồi chứng chỉ hành nghề lưu trữ cho cá nhân có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các hoạt động dịch vụ lưu trữ theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở giao theo quy định của pháp luật.​


 

 

Văn phòng
Tin liên quan