Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đóng góp ý kiến Quy chế quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố

Ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo văn bản Dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý  
Đóng góp ý kiến Quy chế quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố

 Tải toàn văn dự thảo tại đây

Phòng Xây dựng chính quyền