Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Địa chỉ thư điện tử của sở Nội vụ

Bộ máy tổ chức Danh bạ thư điện tử  
Địa chỉ thư điện tử của sở Nội vụ

 

 

Họ và tên

 

Chức vụ

 

Địa chỉ thư điện tử

Trương Công Khải

Giám đốc sở Nội vụ

truongcongkhai@hanam.gov.vn

Nguyễn Bá Cẩn

Phó Giám đốc

nguyenbacan@hanam.gov.vn

Đỗ Hồng Hà

Trương Tuấn Lực

Phó Giám đốc

Phó Giám đốc

dohongha@hanam.gov.vn

truongtuanluc@hanam.gov.vn

​Hòm Thư Chung

 

snv@hanam.gov.vn

Nguyễn Quang Minh

Trưởng phòng Tổ chức bộ máy - Biên chế

nguyenquangminh@hanam.gov.vn

Trần Kiểm

 

trankiem@hanam.gov.vn

Nguyễn Văn Long

Trưởng phòng Quản lý công chức, viên chức

nguyenvanlong@hanam.gov.vn

Trần Đăng Khoa

Chánh Thanh tra

trandangkhoa@hanam.gov.vn

Hàn Thị Nguyệt

 Chuyen viên

hanthinguyet@hanam.gov.vnTrương Thị Mai

 Phó Trưởng phòng XDCQ

truongthimai@hanam.gov.vn

Nguyễn Thị Thanh Thuý

Phó chánh Thanh tra Sở

nguyenthithanhthuyb@hanam.gov.vn

Trần Hùng

Trưởng phòng Cải cách hành chính

tranhung@hanam.gov.vn

Tống Văn Sử

Trưởng phòng Xây dựng chính quyền & công tác thanh niên

tongvansu@hanam.gov.vn

Mai Thị Lan Anh

 Phó Chánh Văn phòng 

maithilananh@hanam.gov.vn

Nguyễn Huy Hoàng

 

nguyenhuyhoang@hanam.gov.vn

Nguyễn Văn Thái

Trưởng Ban tôn giáo

nguyenvanthai.nv@hanam.gov.vn

Đinh Văn Tùng

Phó trưởng Ban Tôn giáo

dinhvantung@hanam.gov.vn

Lê Đức Hiền

Chi cục trưởng Chi cục văn thư lưu trữ

leduchien@hanam.gov.vn

Lê Thị Quỳnh Hoa

Phó trưởng phòng Quản lý CC,VC

lethiquynhhoa@hanam.gov.vn

Trần Thu Phương

Phó trưởng phòng Tổ chức bộ máy - Biên chế

tranthuphuong.nv@hanam.gov.vn

Đỗ Phương Thảo

 

dophuongthao@hanam.gov.vn

Phạm Văn Quý

 Chi cục Phó Chi cục Văn thư Lưu trữ

phamvanquy.nv@hanam.gov.vn

Phạm Thu Hằng

 

phamthuhang@hanam.gov.vn

Nguyễn Phú Hưng

 

nguyenphuhung@hanam.gov.vn

Lê Thị Thu Hằng

Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng

lethuhang.nv@hanam.gov.vn

Nguyễn Vũ Hoan

 

nguyenvuhoan@hanam.gov.vn

Bùi Thị Thanh Nhàn

Phó trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng

buithithanhnhan@hanam.gov.vn

Vũ Thị Hoa

 

vuthihoa.vn@hanam.gov.vn

Đinh Văn Quý

 

dinhvanquy.nv@hanam.gov.vn

Trương Thị Bích Thuỷ

 

truongthibichthuy@hanam.gov.vn

Trần Thi Tin

 

tranthitin@hanam.gov.vn

Nguyễn Thị Sim

 

 nguyenthisim@hanam.gov.vn​

Nguyễn Tuấn Thành

 

nguyentuanthanh@hanam.gov.vn

Trần Phương Thúy

 

​ tranphuongthuy@hanam.gov.vn

Nguyễn Thị Hải Yến

 

nguyenthihaiyen.nv@hanam.gov.vn

Nguyễn Tuấn Thành
Phó Trưởng phòng Cải cách hành chính
​ nguyentuanthanh@hanam.gov.vn

Nguyễn Thị Huệ

 

nguyenthihue.nv@hanam.gov.vn

Nguyễn Thị Thu Thủy

 

nguyenthithuthuy@hanam.gov.vn

Kim Khánh Ly

 

 kimkhanhly.@hanam.gov.vn

Nguyễn Thị Thanh Thủy

 

nguyenthithanhthuy.nv@hanam.gov.vn

Nguyễn Trường Sơn

 

nguyentruongson.nv@hanam.gov.vn

Trần Thị Kim Dung

 

tranthikimdung@hanam.gov.vn

Trịnh Thị Ngọc

 

trinhthingoc@hanam.gov.vn

Hoàng Hải Minh

Chánh Văn phòng

hoanghaiminh@hanam.gov.vn

Văn Đình Thông

 

vandinhthong@hanam.gov.vn

Trần Tân An

 

trantanan@hanam.gov.vn

Nguyễn Thị Mai Hồng

 

nguyenthimaihong@hanam.gov.vn

Vũ Anh Tuấn

 

vuanhtuan.nv@hanam.gov.vn

Văn phòng Sở

 

vanphong.nv@hanam.gov.vn

Thanh tra Sở

 

thanhtraso.nv@hanam.gov.vn

Nguyễn Thị Thu Hương

 

nguyenthithuhuong.nv@hanam.gov.vn

Trần Ngọc Anh 

 

tranngocanh@hanan.gov.vn