Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đề xuất về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Thủ tục hành chính Lĩnh vực Đào tạo, bồi dưỡng  
Đề xuất về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
Bộ Nội vụ đang dự thảo Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

 Dự thảo nêu rõ về thực hiện bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành bắt buộc hàng năm. Theo đó, những chương trình, khóa bồi dưỡng, tập huấn sau đây được tính vào việc thực hiện bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành bắt buộc hàng năm: Các chương trình bồi dưỡng theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 1/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,  công chức, viên chức; các khóa tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ; các khóa bồi dưỡng ở nước ngoài.

Dự thảo cũng quy định về điều kiện để được cấp chứng chỉ. Chứng chỉ bồi dưỡng được cấp cho những học viên có đủ các điều kiện: Tham gia học tập đầy đủ các nội dung quy định của chương trình bồi dưỡng; có đủ các bài kiểm tra, viết thu hoạch, đề án theo quy định của chương trình bồi dưỡng, các bài kiểm tra, viết thu hoạch, đề án phải đạt từ 5 điểm trở lên (chấm theo thang điểm 10); chấp hành tốt quy chế, nội quy học tập của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng.

Cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm trong việc in, cấp, quản lý và sử dụng chứng chỉ bồi dưỡng phải chịu một trong các hình thức kỷ luật theo quy định của Luật cán bộ, công chức, Luật viên chức. Những hành vi vi phạm các quy định về việc in, cấp, quản lý và sử dụng chứng chỉ nếu có dấu hiệu của tội phạm bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.